Zgodnie z art.13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej RODO, podajemy poniższe informacje.

Administrator danych: Paweł Zimmer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Zimmer GRYPSIAK.PL z siedzibą przy ul.Głogowskiej 175 w Poznaniu (60-121), NIP:7792211608, REGON: 364499954

Cele przetwarzania: Utworzenie i utrzymywanie konta użytkownika pozwalającego na realizację zamówienia bez konieczności ponownego podawania danych do dostawy towaru, w celu realizacji złożonych w przyszłości zamówień tj. wykonania umowy sprzedaży

Podstawy prawne przetwarzania: Przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody, a także jest niezbędne do wykonania przyszłej umowy, a po jej wykonaniu celem realizacji Twoich praw oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy przez Administratora

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane w imieniu Pawła Zimmera dostawcy usług IT, firma kurierska dostarczająca zamówienie, firma pośrednicząca w składaniu zleceń kurierowi

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób składających zamówienie

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Paweł Zimmer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Zimmer GRYPSIAK.PL z siedzibą przy ul.Głogowskiej 175 w Poznaniu (60-121), NIP:7792211608, REGON: 364499954 (dalej: My). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul.Głogowska 175; 60-121 Poznań
- przez e-mail: sklep@grypsiak.pl
- telefonicznie: +48 513 969 990

Inspektor danych osobowych

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
- utworzenie i utrzymywanie konta użytkownika pozwalającego na realizację zamówienia bez konieczności ponownego podawania danych do dostawy towaru,
- zrealizować złożone zamówienie tj. wykonać umowę sprzedaży suplementów

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
- przetwarzanie dokonywane jest na  podstawie Twojej zgody (art.6 ust.1 pkt a)
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art.6 ust.1 pkt b) RODO)

Po wykonaniu umowy jaką z Tobą zostałaby zawarta podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie realizacja Twoich praw np. odstąpienia od umowy (art.6 ust.1 lit c) RODO)  oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy przez Administratora (art.6 ust.1 lit f) RODO)

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (zamknięcia konta), a w przypadku zawarcia umowy do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z zawartej przez nas z Tobą umowy.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych tj. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami
 • firmie kurierskiej DPD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 228.604.000,00 PLN celem dostarczenia przez nią zamówionego towaru
 • firmie pośredniczącej w składaniu zamówienia przesyłki kurierskiej tj. AlleKurier Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Balicka 12A lok. B4, 30-149 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000430370, o kapitale zakładowym 50.000 zł, celem zamówienia za jej pośrednictwem usługi dostarczenia towaru przez kuriera

Skutki niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta użytkownika i złożenia w przyszłości zamówienia oraz zawarcia umowy za pośrednictwem konta.

Przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art.15 RODO),
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art.16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (art.17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art.18 RODO),
 • prawo wyrażenia sprzeciwu w sytuacji gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wówczas masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (art.21 RODO)
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.21 RODO),
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody (art.20 RODO)

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1  powyżej).

Prawo wycofania zgody.

Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.